Privacy

1. Algemeen

De KAN vzw hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van haar leden.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De KAN vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 • Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • we vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 •  we hebben passende – technische en organisatorische – maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als KAN vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Kunstacademie Niel v.z.w. (KAN vzw)
Landbouwstraat 2
2845 Niel
Email: kunstacademieniel@gmail.com

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de KAN vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de cursussen georganiseerd door De KAN vzw.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • De KAN vzw zal uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de deelname aan cursussen en activiteiten. De KAN vzw mag deze persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over haar aanbod van bijkomende cursussen en activiteiten, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u dit niet wenst.

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail (+ telefoonnummers en e-mail van ouders bij inschrijving van kinderen <18 jaar)
 • Voor het opstellen van aanwezigheidslijsten per cursus ten behoeve van de leerkrachten
 • Voor het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden enkel verwerkt door de directie van De KAN vzw.

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derde partijen verstrekt

6. Bewaartermijn

De KAN vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De KAN vzw verbindt zich ertoe uw gegevens volledig te schrappen wanneer het lidmaatschap niet verlengd wordt.

7. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens De KAN vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, voor al onze leden en gebruiker;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8. Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun u hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U hebt tevens altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10. Wijziging privacyverklaring

De KAN vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 10 juni 2023.